Покана за Общо събрание

До

Членовете на Сдружение с нестопанска цел «Старт Ит Смарт», рег. по ф. д. № 34/2012 г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 176241909, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, кв. Лозенец, ул. “Крум Попов” 56 – 58

П О К А Н А

От

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел «Старт Ит Смарт», рег. по ф. д. № 34/2012 г. по описа на СГС, БУЛСТАТ 176241909, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, кв. Лозенец,  ул. “Крум Попов” 56 – 58

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 26, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел във вр. с чл. 22, ал.1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Старт Ит Смарт“, Управителният съвет на “Старт Ит Смарт” свиква редовно годишно Общо събрание на 21.02.2017 г. в 18:00 часа на адреса на управление на Сдружението: гр. София, р-н Лозенец, кв. Лозенец,  ул. “Крум Попов” 56 – 58, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2016 г. и определяне и приемане  на бюджета за 2017 г.
  2. Вземане на решение за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението;
  3. Разглеждане на предложения за изменения и допълнения в Устава
  4. Други

    Във връзка с горното Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Старт Ит Смарт“ има удоволствието да Ви покани лично или чрез упълномощени от Вас представители да присъствате на редовното годишно Общо събрание.

Материалите за Общото събрание, са на Ваше разположение в седалището и регистрирания адрес на управление на Сдружението. Регистрацията на членовете за участие в Общото събрание започва в 17:00 часа същия ден срещу представяне на документ за самоличност, а за упълномощените представители и пълномощно, отговарящо на законовите изискванията за минимално съдържание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Гр. София, 17.01.2017 г.

Председател на Управителния съвет:

___________________

/ Никола Янев /