Менторът и ролята му в бизнес развитието на предприемача – част трета

ent

Представяме ви последната част от поредицата статии, посветени на менторството.

Фази на процеса на менторството

Първа Фаза – Идентифициране
В тази фаза се идентифицират отговорностите на ментора и наставлявания. Важно е да са ясни целите на отношенията им и ключовите компетенции, които са необходими за ефективността и на двете страни.

От една страна отговорностите на ментора са:
1) ясно да разбира своята мотивация да стане ментор
2) да е съгласен да бъде ментор, на базата на реална преценка на неговите умения и опит
3) да бъде отворен да бъде ментор на хора, които не са специалисти в неговата сфера

От друга страна, отговорностите на наставлявания са:
1) да разбира мотивацията и желанието си да има ментор
2) да избере своя ментор, на базата на предварително ясни критерии, релевантни на неговите кариерни цели
3) да разшири своето търсене за ментор, като включи нетрадиционни сфери и организации

Втора Фаза – Преговаряне
Договарят се отговорностите, поемани от ментора и наставлявания. Това е т.нар. от Zachary “бизнес фаза“, когато партньорите се съгласяват за целите и резултатите, решават какви са основните правила, уточняват детайлите и логистиката и разработват план за менторството, попълнен с критерии за успехите. Докато формалните менторски програми е възможно да изискват меморандум за разбирането на процеса, или дори подписването на договор, тази фаза служи по-скоро за управление на очакванията, създаване на взаимно разбирателство и изграждането на основа за доверие.

От една страна, отговорностите на ментора в тази фаза са следните:
1) да има ясно разбиране за очакванията на наставлявания и за произтичащите отношения
2) ясно да комуникира своите очаквания към наставлявания
3) да адаптира своята обратна връзка за стила на учене на наставлявания от него

От друга страна, отговорностите на наставлявания в тази фаза са следните:
1) да има ясно разбиране за очакванията на ментора и произтичащите отношения
2) ясно да комуникира своите очаквания към ментора
3) да информира своя ментор за предпочитания от него стил на обучение

Споделени отговорности и за двете страни са: да бъдат гъвкави и да желаят да променят своите очаквания и планове, да имат план (формален и неформален) с ясни глобални цели и подзадачи за изпълнение, да разработят съвместно стратегия за изхода и да бъдат реалистични за времетраенето на техните ангажименти един към друг, за да могат заедно да развиват отношенията и себе си.

Трета Фаза – Фасилитиране
Тази фаза съставлява същността на менторския процес. Patricia Battin ни напомня, че за ментора, тази фаза означава „съзнателно откриване на възможности за хората, като са необходимо подкрепа и наставления, за да могат да бъдат достигнати от наставлявания”. За наставлявания, тази фаза може да бъде трудна, но е доста задоволителна, защото тогава той разпознава своите силни и слаби страни и ги адресира чрез необходимите действия и възможности.

От една страна, отговорностите на ментора в тази фаза са следните:
1) да съветва, а не да е диктатор
2) да съветва само за това, което знае и да признава, ако не знае нещо, или да насочва към други хора със съответните познания
3) да осигурява съответстващи примери и ресурси
4) да разпознава слабостите на наставлявания, но да изгражда неговите силни страни
5) да дава градивна критика

От друга страна, отговорностите на наставлявания в тази фаза са следните:
1) да слуша активно и да допринася за разговорите
2) да разбира, че менторът не разполага с всички отговори на света и да има желание да ги потърси
3) да признава своите слабости, но да гради своите силни страни
4) да приема и размишлява върху градивната критика

Споделените отговорности и за двете страни са: да не избягват трудните разговори, периодично да измерват прогреса си и да преоценят своите отношения, да празнуват успехите, да разчитат един на друг.

Четвърта Фаза – Завършване
Щом отношенията между ментор и наставляван са били осъществени и подхранени, е важно да се разбере при какви параметри сътрудничеството ще се промени или приключи. Завършването на менторството не означава, че отношенията са се провалили. Много често, това означава, че първоначално поставените цели на менторството са били постигнати и е време то да завърши и всеки да продължи напред.
Отговорност на ментора е след завършването на менторството, да се даде обратна връзка за успехите, докато наставляваният е отговорен да информира периодично ментора за своя прогрес. И двете страни трябва да почувстват кога е време да приключи менторството, както и заедно да изготвят оценка на преживяното и най-вече да си благодарят взаимно. Естествено, наставляваният не трябва да забрави да почита и уважава ментора си.
При завършването, и двете страни могат да го отбележат с празнуване. След това менторът може да продължи менторския процес с други хора, докато наставлявания от него може да даде приноса си към професията и да стане доброволно ментор на другите.

Важно е да благодарите на ментора за знанията и отделеното време, когато приключвате отношенията си. Добре е през следващите години да го известявате за прогреса си в кариерата. Често връзката с ментора се превръща в дългосрочно професионално приятелство.

Автор: Ваня Османлиева

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *